ಮೋಸಗಾರ ಮನಸ್ಸು.

ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ
ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ
ಎಂದೋ ದೂರಾಗಿದೆ,
ಖಾಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೂ,

ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು
ಮರೆಯದಿರಲು ,
ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ,
ಮೋಸಗಾರ ಮನಸ್ಸು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಿತ್ರ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಿತ್ರ

Advertisements